ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ PARTNER

การดาวน์โหลด ติดตั้ง และ/หรือใช้งานแอปพลิเคชัน ("แอป") และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ ("เว็บ") ที่ดูแลโดย FUSE และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ("Fuse") และ/หรือใช้บริการที่นำเสนอโดย Fuse (“บริการ”) ท่านยอมรับว่าได้อ่าน มีความเข้าใจ และยอมรับ และตกลงที่จะมีผลผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") และนโยบายและแนวทางอื่น ๆ เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง Partner (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) กับ Fuse และ/หรือกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)
หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาอย่าสร้างบัญชี หรือหากท่านได้สร้างบัญชีไปแล้ว (แอปและ/หรือเว็บ) ท่านสามารถยกเลิกบัญชีของท่านและทำการลบแอปออกจากอุปกรณ์ของท่านได้แบบถาวร

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามที่เราเห็นสมควร การแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะมีผลเมื่อมีการประกาศปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวบนแอป ท่านตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ การที่ท่านยังคงใช้งานแอป เว็บ และ/หรือการใช้บริการต่อภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ว่าท่านจะได้อ่านหรือไม่ก็ตาม จะถือว่าท่านยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนทำการดาวน์โหลดแอปหรือใช้งานเว็บหรือบริการของเรา เมื่อท่านตัดสินใจใช้งานแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการของเรา ท่านตกลงและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ของเรา หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ของเรา ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม ใช้ และ/หรือใช้งานแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการของเรา

1. ทั่วไป
ก. แอปและเว็บไซต์เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้บริการ และเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือ Partner ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการและการกำกับดูแลของเราอย่างเต็มรูปแบบ
ข. เรามีสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่บางส่วน หรือทั้งหมด ของแอปและ/หรือเว็บไซต์ โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ค. ท่าน ในฐานะ Partner จะต้องใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการอย่างระมัดระวัง รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการโต้ตอบหรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่ากับลูกค้าหรือบริษัทประกันภัย และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนนโยบายอื่นใดที่เราบังคับใช้ และ/หรือข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่ทำกับเรา
ง. เพื่อความชัดเจน เราไม่ใช่บริษัทประกันภัย และเราไม่ได้ให้บริการประกันภัย เราไม่ใช่ผู้ว่าจ้างของบริษัทประกันภัย และ/หรือหุ้นส่วน ดังนั้น เราไม่ถือว่าตัวเราเองต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ และ/หรือความประมาทเลินเล่ออันเป็นผลจากการใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการ ของ Partner บริษัทประกันภัย หรือบุคคลอื่น บริการของเราจำกัดไว้เพียงการช่วยเหลือท่านในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจัดหาให้แก่ลูกค้าในฐานะแพลตฟอร์มออนไลน์เท่านั้น

2. เงื่อนไขการใช้งานแอป
ก. ท่านให้การรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย (“กฎหมาย”) ข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว ในการใช้งานแอป เว็บไซต์ และใช้บริการ และท่านมีอายุเกิน 20 ปี หรือต่ำกว่า 21 ปี แต่มีสถานะหรือเคยอยู่ในการแต่งงานตามกฎหมาย และไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง และสามารถใช้งานแอป เว็บไซต์ และใช้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (“อายุตามกฎหมาย”)
ข. โดยไม่จำกัดถึงลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แอป เว็บไซต์ และบริการจะไม่สามารถเข้าชมหรือใช้งานได้สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบุคคลดังกล่าวที่ถูกห้ามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามในการเข้าสู่ความสัมพันธ์ตามสัญญา
ค. หากท่านกำลังเข้าร่วมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ท่านให้การรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว
ง. ท่าน ในฐานะ Partner มีความสามารถ มีอำนาจ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินงานและทำหน้าที่ของท่านในฐานะ Partner และขอระบุในที่นี้ว่าท่านจะปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของท่านอย่างสุดความสามารถ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้
จ. ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่าน เมื่อท่านดำเนินการสมัครเข้าใช้งาน ท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และคอยอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และตกลงที่จะให้หลักฐานระบุตัวตนแก่เรา ซึ่งเราอาจสอบถามตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา เช่น มีการเปลี่ยนแปลงอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือหากท่านต้องการยกเลิกบัญชีของท่าน โปรดส่งคำขอถึงเรา เราจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามคำขออย่างสุดความสามารถ ภายในสิบห้า (15) วันทำการ ภายหลังจากได้รับการแจ้งขอดำเนินการเปลี่ยนแปลง การยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ ท่านยังได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแก่ฝ่ายใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นกับเรา หากจำเป็น ในกรณีที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา ท่านให้การรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับอนุญาตให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา และท่านได้รับความยินยอมล่วงหน้าทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา และเพื่อให้เราได้ทำการรวบรวม ใช้ เข้าถึง รักษา เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านได้เปิดเผยหรือตามที่แจ้งให้ท่านทราบตามช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง
ฉ. ท่านสามารถใช้แอป และ/หรือเว็บได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการสมัครผ่านแอป และ/หรือเว็บแล้วเท่านั้น เมื่อสมัครสำเร็จ แอป และ/หรือเว็บจะให้บัญชีส่วนตัวแก่ท่านซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยรหัสผ่านที่ท่านเลือก
ช. มีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถใช้บัญชีของท่านเอง และท่านให้การรับรองว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลประจำตัวหรือบัญชีของท่าน ท่านไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์ถือบัญชีของท่านให้แก่บุคคลอื่น ท่านต้องเก็บรักษารหัสผ่านบัญชีของท่านและข้อมูลระบุตัวตนที่เราให้ท่านไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ ในกรณีที่มีการเข้าถึงบัญชีของท่านโดยบุคคลภายนอกอันก่อให้เกิดการใช้บัญชีหรือตัวตนของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต รายการสั่งซื้อที่สร้างขึ้นจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าถูกต้อง เว้นแต่ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันทีถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
ซ. ท่านรับรองว่าท่านจะใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการเพื่อจุดประสงค์ในการรับบริการเท่านั้น ท่านจะไม่ละเมิดหรือใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกงหรือเรื่องอื่น ๆ ที่ถูกจำกัดโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือเพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ท่านจะให้ความร่วมมือกับเรา และให้ข้อมูลที่เราร้องขอเพื่อช่วยให้เราหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเราในการตรวจสอบหรือพิจารณาว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ และดำเนินการจัดหาให้แก่เรา ผู้ได้รับมอบหมายของเรา หรือผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยการเข้าถึงสถานที่และอุปกรณ์ที่มีการใช้บริการ และบันทึกที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากนี้ ท่านอนุญาตให้เราร่วมมือกับ: (i) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวน (รวมถึงการสอบสวนคดีที่ต้องสงสัยว่ามีการละเมิดทางอาญา) หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ; (ii) บุคคลภายนอกในการตรวจสอบการกระทำที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้; และ (iii) ผู้ดูแลระบบของบริการอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ให้บริการข้อมูลมือถือ เครือข่าย หรืออุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ความร่วมมือดังกล่าวอาจรวมถึงการที่เราเปิดเผยไอดีของท่าน ที่อยู่ IP และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ฌ. ท่านจะไม่ทำความเสียหาย ปรับแต่ง หรือแก้ไขแอป และ/หรือเว็บ หรือพยายามทำความเสียหาย ปรับแต่ง หรือแก้ไขในลักษณะใด ๆ ก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่มีอุปกรณ์ที่รองรับ หรือหากท่านดาวน์โหลดแอป เว็บ และ/หรือบริการในเวอร์ชันที่ไม่ถูกต้องลงบนอุปกรณ์ของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ท่านใช้แอป เว็บ และ/หรือบริการต่อไป หากท่านใช้แอป เว็บ และ/หรือบริการกับอุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้ หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่แอป เว็บและ/หรือบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน ท่านรับรองว่าท่านจะใช้จุดเชื่อมต่อที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้งานเท่านั้น
ญ. ท่านจะเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้รับจากการใช้งานแอป เว็บ และ/หรือบริการ
ฎ. ท่านเข้าใจและตกลงว่าการใช้งานแอป เว็บ และ/หรือบริการของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ในการใช้งานแอป เว็บ และ/หรือบริการ ท่านได้ให้ความยินยอมตามที่กำหนดภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
ฏ. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ท่านให้การรับรองและตกลงยินยอมว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่ร่วมมือกับเราเพื่อการใช้งาน

3. การรับประกัน
เรารับประกันว่าเทคโนโลยีที่เราใช้ในการพัฒนา และใช้งานแอป และ/หรือเว็บนั้นเป็นของเราเอง ดังนั้นเราจึงมีสิทธิ์เต็มที่เหนือแอป และ/หรือเว็บ และ ณ ขณะนี้ ไม่ได้มีข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราเป็นเจ้าของ

4. ความรับผิดชอบของท่าน
ท่านต้อง:
ก. ปฏิบัติตามและยึดถือต่อ:
(i) กฎ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทาง คำสั่ง และขั้นตอนทั้งหมดจากเราที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว; และ
(ii) จรรยาบรรณสำหรับ Partner หากมี และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในราชอาณาจักรไทย
ข. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาด และ/หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ลูกค้าหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า และรับรองว่าการกระทำของท่านไม่ได้ละเมิดข้อกฎหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจ หรืออาจจะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของเรา;
ค. ในนามของเรา:
(i) รักษาความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ;
(ii) ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฎและเงื่อนไข จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ รวมถึง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การฟอกเงินและการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ ผู้แทน และสมาชิกของรัฐบาล หรือบริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล; และ
(iii) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ลูกค้า หรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
ง. ได้รับความยินยอมที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลจากลูกค้า หรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า และรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และแม่นยำ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลเท็จและข้อมูลของลูกค้า หรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าดังกล่าว;
จ. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลจากลูกค้า หรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า สำหรับคำขอปิดและเคลมประกันว่าเป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นไปตามสภาพจริง ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลเท็จและข้อมูลของลูกค้า หรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าดังกล่าว;
ฉ. รับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของท่าน; และ
ช. ปฏิบัติและดำเนินงาน ความรับผิดชอบ สิ่งต่าง ๆ และหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวให้สำเร็จลุล่วง

5. การชำระเบี้ยประกันภัย
เมื่อลูกค้าทำการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ท่านจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เรากำหนดไว้ หรือผ่านช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ ที่เรากำหนดไว้เป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเรื่องนั้น:
ก. ท่านต้องแจ้งให้เราทราบถึงการชำระเบี้ยประกันภัยแต่ละครั้งที่ท่านดำเนินการไป โดยส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการหลังจากได้ชำระเงินดังกล่าว ต้องส่งมอบข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปยังอีเมล cs@fuseinsurtech.in.th ขอให้ทราบว่าช่องทางการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบนั้นเป็นการดำเนินการมือ เมื่อเทียบกับการชำระเงินผ่านบัญชีเสมือน
ข. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวหรือการชำระค่าเบี้ยประกันภัยล่าช้าโดยท่าน และ/หรือลูกค้า และ/หรือความล้มเหลวใด ๆ ที่ท่านแจ้งและให้หลักฐานการชำระเงินที่เกี่ยวข้องแก่เราอย่างทันท่วงทีตามข้อกำหนดของวรรค ก. ข้างต้น
ค. ในกรณีที่ชำระเบี้ยประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธการชำระเงินเคลมประกันภัยอันเป็นผลจากการชำระเบี้ยประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันภัย

6. เงินปันผลและคะแนน FUSE
ก. ท่านจะได้รับเงินปันผลและ “คะแนน FUSE” จากเรา หากท่านขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เรากำหนด ข้อกำหนดในการให้เงินปันผลและคะแนน FUSE นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา และเรามีสิทธิ์ที่จะทำนโยบาย และ/หรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ข. ในกรณีของการเสียชีวิต หรือความไร้ความสามารถทางจิตของ Partner ใด ๆ เงินปันผลและคะแนน FUSE ที่ได้รับตามกฎหมายจะถูกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนกับเรา ภายหลังที่ทำรายการถอนในแอปโดยตัวแทนหรือสมาชิกในครอบครัว

7. การรับประกัน; ข้อสงวนสิทธิ์
ก. แอป เว็บ และ/หรือบริการ มีการจัดหาให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" เราไม่ให้คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับแอป เว็บ และ/หรือบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รับประกัน หรือให้การรับประกันอื่นใดที่คล้ายคลึงกันว่า:
(i) การใช้งานแอป เว็บ และ/หรือบริการของท่านจะไม่ถูกขัดจังหวะ ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือจะมีให้ใช้งานต่อไป
(ii) แอป เว็บ และ/หรือบริการจะไม่สูญหาย ขัดข้อง ถูกจู่โจม ไวรัส หรือโค้ด ตัวแทน โปรแกรม มาโครหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย ทำลายหรือทำให้เสียหาย ถูกรบกวน ถูกแฮ็ก หรือมีการบุกรุกด้านความปลอดภัยอื่นใด หรือมีถูกส่งผ่านในรูปแบบที่ไม่เสียหายอย่างแม่นยำ หรือส่งผ่านภายในระยะเวลาที่เหมาะสม; หรือ
(iii) แอป เว็บ และ/หรือบริการจะตรงตามความต้องการของท่าน รวมถึงความถูกต้อง ตรงตามเวลา เพียงพอต่อความต้องการ
ข. เราจะดูแลและทำให้แอป เว็บ และ/หรือบริการทำงานได้อย่างราบรื่นและดีที่สุด อย่างสุดความสามารถ เพื่อให้แน่ใจว่าแอป เว็บ และบริการดังกล่าวสามารถช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องรับผิดต่อท่าน ในการระงับการเข้าชมหรือการใช้งานแอป เว็บและ/หรือบริการ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด หรือการนำแอป เว็บ และ/หรือบริการ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ออกจากการดำเนินการเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ ติดตั้งโปรแกรมอัปเดต และดำเนินการวินิจฉัย และบำรุงรักษาอื่น ๆ ของแอป เว็บและ/หรือบริการ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นระยะ ๆ
ค. ด้วยความรู้ที่ดีที่สุดที่เรามี เราได้กำหนดมาตรการทางเทคนิคและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อให้แอป เว็บ ปลอดภัยและปราศจากไวรัส อย่างไรก็ตาม ตามที่ทราบด้วยเหตุและผล เราไม่สามารถรับประกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของฐานข้อมูลของเรา และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้จะไม่ถูกดักเก็บข้อมูลในขณะที่ส่งผ่านถึงเรา
ง. แอปและเว็บอาจมีข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเมื่ออุปกรณ์ที่ท่านใช้มีข้อผิดพลาด ไม่ได้เชื่อมต่อ อยู่นอกระยะ ปิดเครื่องหรือไม่ทำงาน เราไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการจัดส่ง ความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว

8. ข้อจำกัดแห่งความรับผิด
ก. เว้นแต่จะห้ามโดยชัดเจนโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ และ/หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ และอยู่ภายใต้การเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังต่อไปนี้: ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง เชิงลงโทษ โดยอุบัติเหตุ โดยอ้อม โดยพิเศษ การลงโทษ โดยศีลธรรมหรือความเสียหายที่เป็นภัย; ความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรหรือรายได้ทางธุรกิจ การไม่บรรลุผลการออมที่คาดหวัง การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญหายของข้อมูลทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ; ความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลหรือการละเมิดด้านความปลอดภัยของข้อมูล ความล้มเหลวในการส่งหรือรับข้อมูล ปัญหาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันใด ๆ ที่ใช้ร่วมกับบริการ หรือผลจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าจะโดยใครก็ตาม; ความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานแอป เว็บและ/หรือบริการ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด หรือบริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลประมวลผล ข้อมูลดิบ ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ได้รับหรือดาวน์โหลดจากแอปหรือเว็บ; ต้นทุนการหยุดทำงาน ต้นทุนของสินค้าทดแทน; ค่าใช้จ่ายความคุ้มครอง สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการ; ต้นทุนของเงินทุน หรือความสูญเสียทางการเงินที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือแอป เว็บและ/หรือบริการโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน ประสิทธิภาพหรือความไม่มีประสิทธิภาพของแอป เว็บ และ/หรือบริการ ไม่ว่าความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยที่้คาดการณ์ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียใด ๆ ที่ท่านได้รับหรือเกิดขึ้นเกี่ยวกับ หรือเกิดขึ้นจาก: การใช้งาน เข้าชม ดาวน์โหลดหรือติดตั้ง หรือการไม่สามารถใช้งาน เข้าชม ดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอป เว็บ และ/หรือบริการ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือความรับผิดอื่น ๆ)
ข. ภายใต้ข้อที่ 1 ส่วน ง. ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะรับผิดเฉพาะระบบเทคโนโลยีของแอปและ/หรือเว็บเท่านั้น และจะไม่รับผิดต่อสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากระบบเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อท่าน หรือความพยายามของท่านในการดำเนินการตามภาระผูกพันของท่าน ท่านสละสิทธิ์โดยชัดเจนและปลดเปลื้องเราจากความรับผิด การเรียกร้องหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก หรือในทางหนึ่งทางใดที่่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากระบบเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของเราที่มีต่อท่านเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีจะใช้ได้เฉพาะกับความเสียหาย และ/หรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีโดยตรงภายใต้การรับประกันของเราตามข้อที่ 7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
ค. ท่านต้องไม่เรียกร้องหรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการที่ได้รับจากการใช้งานแอป และ/หรือเว็บ เนื่องจากอาจเป็นการได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ที่ใช้งานแอป และ/หรือเว็บ
ง. เราไม่รับผิดต่อการกระทำของท่านที่ละเมิดหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 4. ส่วน ค. (ii) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะต้องปลดเปลื้องและชดใช้ค่าเสียหายจากความรับผิด การเรียกร้อง การฟ้องร้อง หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของท่าน
จ. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน คนกลาง ตัวแทน ผู้จัดหา หรือผู้รับเหมาอิสระใด ๆ ของเรา จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

9. การชดใช้ค่าเสียหาย
การใช้งานแอป เว็บ และ/หรือบริการ ท่านตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเรา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเรา บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ คณะกรรมาธิการ พนักงาน ทนายความ และหุ้นส่วนของเราแต่ละคนจาก และต่อข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิดและรายจ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าบริการและค่าใช้จ่ายทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) การที่ท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ ไม่ว่าจะมีการอ้างอิงในทีนี้หรือไม่ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายอื่นใดที่บังคับใช้โดยเรา และ/หรือข้อตกลงเพิ่มเติมที่ท่านทำร่วมกับเรา); หรือ (ข) การละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือบุคคลอื่น; หรือ (ค) การใช้งานของท่าน หรือการใช้แอป เว็บ และ/หรือบริการในทางที่ผิด หากท่านเป็นบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ท่านตกลงว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบและได้รับอนุญาตให้ และตกลงที่จะมีผลผูกพันตาม กิจกรรมของพนักงาน ตัวแทน และบุคคลอื่นใดของท่านที่ได้รับอนุญาตหรืออ้างว่าได้รับอนุญาตให้เข้าชมหรือใช้งาน แอป เว็บ และ/หรือบริการในนามของท่าน ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายนี้จะยังคงบังคับใช้ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และการใช้งานแอป เว็บ และ/หรือบริการของท่าน

10. การให้สิทธิ์อนุญาต
ก. ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของท่าน เราให้สิทธิ์อนุญาตแก่ท่านแบบจำกัด ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ ไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ทำข้อตกลงใช้สิทธิ์ช่วง เพิกถอนสิทธิ์ได้ ในการดาวน์โหลด และติดตั้งสำเนาของแอปในอุปกรณ์มือถือเครื่องเดียวที่ท่านเป็นเจ้าของ หรือควบคุม และเรียกใช้สำเนาของแอปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น
ข. ท่านไม่สามารถ (i) คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง แปล สร้างงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย อนุญาต ขาย โอน แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ทำซ้ำ ส่งต่อ สตรีม ออกอากาศ ถอดรหัส หรือถอดประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดของ หรือใช้ประโยชน์จากแอป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ii) ออกใบอนุญาต ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วง ขาย ขายต่อ โอน มอบหมาย แจกจ่ายหรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือให้บริการแก่แอปและ/หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกในลักษณะใด ๆ; (iii) สร้าง "ลิงก์" ทางอินเทอร์เน็ตไปยังแอป หรือ "เฟรม" หรือ "จำลอง" ซอฟต์แวร์ใด ๆ บนเซิร์ฟเวอร์อื่น หรืออุปกรณ์ไร้สายหรืออินเทอร์เน็ต (iv) ทำวิศวกรรมย้อนรอย หรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ของเราเพื่อ (ก) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นคู่แข่งกันได้ (ข) สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด ฟีเจอร์ ฟังก์ชัน หรือกราฟิกที่คล้ายคลึงกันของแอป หรือ (ค) คัดลอกแนวคิด ฟีเจอร์ ฟังก์ชัน หรือกราฟิกของแอป (v) เรียกใช้โปรแกรมหรือสคริปต์อัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บสไปเดอร์ เว็บครอว์เลอร์ เว็บโรบอต เว็บมด เว็บจัดทำดัชนี บอต ไวรัสหรือเวิร์ม หรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจส่งคำขอเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือสร้างภาระเกินควร หรือขัดขวางการทำงาน และ/หรือประสิทธิภาพของแอป (vi) ใช้โรบอต สไปเดอร์ แอปค้นหาเว็บไซต์/ดึงข้อมูล หรืออุปกรณ์ หรือกระบวนการแบบดำเนินการมือหรืออัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อดึงข้อมูล จัดทำดัชนี "เหมืองข้อมูล" หรือทำซ้ำ หรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง หรือการนำเสนอแอปหรือเนื้อหาในลักษณะใด ๆ; (vii) ประกาศ แจกจ่าย หรือทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (viii) ลบประกาศลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในแอป ไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิ์แก่ท่านโดยนัย หรืออื่นใดภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเจ้าของ หรือควบคุมโดยเรา หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเรา ยกเว้นการอนุญาตและสิทธิ์ที่ได้รับอย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แอป เว็บ และบริการ ล้วนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีบทลงโทษที่รุนแรงทั้งทางแพ่งและอาญาสำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ท่านตกลงว่าไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อสิทธิ์และการขอความช่วยเหลือใด ๆ ต่อการเยียวยาใด ๆ รวมถึงการบรรเทาคำสั่งศาลหรือการเยียวยาที่เทียบเท่าที่เราอาจมีภายใต้กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ
ค. ท่านจะ (i) ไม่ส่งสแปม หรือข้อความซ้ำหรือไม่พึงประสงค์โดยละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้; (ii) ไม่ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ละเมิด ลามกอนาจาร ข่มขู่ ใส่ร้าย หรืออย่างอื่นที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก; (iii) ไม่ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย; (iv) ไม่ก้าวก่ายหรือขัดขวางความถูกต้องหรือประสิทธิภาพของแอป หรือข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น; (v) ไม่พยายามเข้าถึงแอปหรือระบบ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต (vi) ไม่แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคล; และ (vii) ละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของเราหรือถูกพิจารณาว่าไม่มีความน่าเชื่อถือ
ง. เราจะมีสิทธิในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับการละเมิดใด ๆ ข้างต้นในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่มีอยู่ เราอาจมีส่วนร่วมและร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ใช้งานที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านรับทราบว่าเราไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบการเข้าชมหรือการใช้แอป และ/หรือเว็บไซต์ของท่าน แต่เรามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานแอป และ/หรือเว็บ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือคำสั่งหรือข้อกำหนดของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

11. การสิ้นสุด
ก. ท่านไม่มีภาระผูกพันในการใช้งานแอป และอาจเลือกที่จะหยุดใช้งานได้ตลอดเวลาด้วยวิธีการที่ง่ายโดยการยกเลิกบัญชีของท่าน และลบแอปออกจากอุปกรณ์ของท่านอย่างถาวร ซึ่งจะปิดการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อท่านลบแอปออกจากอุปกรณ์อย่างถาวร
ข. ท่านสามารถยุติบัญชีของท่านโดยแจ้งให้เราทราบถึงความตั้งใจของท่านในการยกเลิกบัญชีของท่าน เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อดำเนินการให้มีผลสิ้นสุดภายในสิบห้า (15) วันทำการ
ค. ในการพิจารณาสิทธิ์และภาระผูกพันของท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ จำกัด หรือยุติข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทันที (ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการที่เราระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่าน การลบไฟล์ โปรแกรม ข้อมูล ข้อความ เนื้อหาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หยุดไม่ให้ท่านสามารถเข้าชมหรืออนุญาตให้ท่านใช้ใด ๆ หรือทั้งหมดของแอป เว็บ และ/หรือบริการ และการยกเลิกสิทธิ์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ใช้งาน) ที่มอบให้ท่านในที่นี้) ทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก: (i) เรามีเหตุอันควรสงสัยว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ภาคผนวกหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ควบคุมการใช้งานแอป เว็บและ/หรือบริการ หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้; และ (ii) หากเราได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐว่าบัญชีผู้ใช้งานของท่านถูกแฮ็ก และ/หรือใช้งานโดยละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับบางประการ ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ เราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่าน ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการระงับหรือการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือสิทธิ์หรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้รับในที่นี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

12. เบ็ดเตล็ด
ก. การสละสิทธิ์หรือการงดใช้สิทธิเรียกร้อง หรือความล้มเหลวในการเรียกร้องการฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเพื่อใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ให้ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนใด ๆ ที่ตามมาของข้อกำหนดในที่นี้
ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำขึ้นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งทั้งสองฉบับจะมีผลผูกพันกับท่านและเรา ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่า
ค. ท่านไม่สามารถโอนหรือมอบหมายสิทธิ์ของท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เราอาจมอบหมายสิทธิ์ของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้กับบุคคลภายนอกตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
ง. หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ภายใต้การตรากฎหมายหรือหลักกฎหมายใด ๆ ข้อกำหนดหรือบางส่วนของเงื่อนไขจะถือว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ แต่ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือการบังคับใช้ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ
จ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมาย ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างเราและท่านจะถูกแก้ไขอย่างเป็นมิตร และเมื่อไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นมิตรได้ ข้อพิพาทดังกล่าวควรถูกนำไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ณ กรุงเทพฯ
ฉ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการแก้ไข ผันแปร และเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เราอาจ แต่ไม่มีข้อผูกมัดที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบผ่านแอป และ/หรืออีเมลเกี่ยวกับการแก้ไข การผันแปร และ/หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข การที่ท่านยังใช้งานแอป และ/หรือเว็บต่อภายหลังจากที่มีการแก้ไข การผันแปร และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นความยินยอมและการยอมรับของท่านต่อการแก้ไข การผันแปร และ/หรือการเปลี่ยนแปลง

13. ประกาศ
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ประกาศทั้งหมด หรือการสื่อสารอื่น ๆ ในที่นี้จะถือว่าได้รับอย่างถูกต้องเมื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งด้วยตนเอง หรือโดยผู้จัดส่ง หรือฝากผ่านทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้า ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือเทียบเท่า ส่งคืนใบเสร็จรับเงินที่ร้องขอและจ่าหน้าถึงท่านตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับเรา หรือส่งตามรายละเอียดด้านล่าง (ในกรณีของเรา)
อีเมล์: cs@fuseinsurtech.in.th
c/o บริษัท เออีซี อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด
เลขที่ 1701/3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เราอาจประกาศให้ท่านทราบภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งของเรา การประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงท่านถือว่าได้รับการส่งอย่างถูกต้องเมื่อมีการส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านมอบไว้ให้เรา หรือในลักษณะที่เราอาจกำหนดเป็นครั้งคราว

วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ตุลาคม 2022