ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO ĐỐI TÁC

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO ĐỐI TÁC
Bằng việc tải về và sử dụng Ứng dụng thuộc sở hữu của [Fuse Online Co., LTD] (Fuse) ("Ứng dụng") và/hoặc sử dụng trang web (“Web”) và/hoặc sử dụng dịch vụ do Fuse và/hoặc các công ty liên quan cung cấp (“Dịch vụ”), Bạn đồng ý rằng Bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản và Điều kiện”). Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa Đối tác (“Bạn” hoặc “Của bạn”) và Fuse và/hoặc các công ty cùng tập đoàn (“Chúng Tôi” hoặc “Chúng Tôi” hoặc “Của Chúng Tôi”).

VUI LÒNG XEM LẠI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI CẨN THẬN TRƯỚC KHI TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. KHI BẠN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC TRANG WEB VÀ/HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, CÓ NGHĨA BẠN ĐỒNG Ý VÀ PHẢI TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI.

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Ứng dụng và Web này là một phần mềm Ứng dụng đóng vai trò như một phương tiện để tìm kiếm dịch vụ và các thông tin liên quan đến bảo hiểm mà Đối tác sử dụng dưới sự quản lý và giám sát của Chúng Tôi.
Chúng Tôi có quyền bổ sung, thay đổi hoặc thay thế một phần hoặc toàn bộ thành phần của hệ thống trong Ứng dụng và Web mà không có nghĩa vụ phải thông báo với Bạn trước.
Với tư cách là Đối tác, Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng, Web và Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện tương tác hoặc giao dịch với công ty bảo hiểm và có nghĩa vụ tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện cũng như các chính sách khác được áp dụng bởi Chúng Tôi.
ĐỂ TRÁNH HIỂU LẦM, CHÚNG TÔI LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY BẢO HIỂM; CŨNG NHƯ CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA CÁC DỊCH VỤ BẢO HIỂM. Đại lý bảo hiểm không phải là nhân sự Chúng tôi thuê và Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về mọi hành vi và hoặc hành động tắc trách của Đối tác, Công ty Bảo hiểm hoặc các bên khác sử dụng Ứng dụng, Web, Dịch vụ của Chúng Tôi. Dịch vụ của Chúng Tôi chỉ nhằm hỗ trợ Bạn trong việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm cho khách hàng thông qua nền tảng trực tuyến.
2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn là một cá nhân có quyền hợp pháp tham gia vào một thỏa thuận tuân theo luật pháp của VIệt Nam và bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc đã từng kết hôn và không chịu sự giám hộ. Nếu không, theo luật, Chúng Tôi sẽ có quyền hủy bỏ bất kỳ thỏa thuận nào đối với Bạn. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn có quyền, thẩm quyền và khả năng sử dụng Dịch vụ và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện, đồng thời đồng ý đăng ký Ứng dụng và / hoặc Web và / hoặc Dịch vụ mà Chúng Tôi cung cấp.
Bạn với tư cách là đối tác, có khả năng, năng lực và tất cả các yêu cầu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ và chức năng của Bạn với tư cách là một đối tác,sau đây tuyên bố rằng Bạn sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ và có trách nhiệm tuân theo các quy tắc và Luật pháp tại Việt Nam.
Bạn được xem là đã chấp thuận việc Chúng Tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn đăng ký, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại di động của Bạn. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ, luôn cập nhật thông tin và đồng ý cung cấp cho Chúng tôi giấy tờ tùy thân mà Chúng tôi yêu cầu theo cách hợp lý. Nếu bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Bạn đã cung cấp cho Chúng Tôi bị thay đổi hoặc nếu Bạn muốn hủy tài khoản của mình, vui lòng cập nhật thông tin chi tiết của Bạn bằng cách gửi yêu cầu của Bạn cho Chúng Tôi. Chúng Tôi, với tất cả khả năng của mình, sẽ thực hiện các thay đổi như được yêu cầu trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo về thay đổi. Bằng sự đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này, Bạn cũng đã cho phép Chúng Tôi tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn như đã đề cập ở trên, cho bất kỳ bên đối tác nào có quan hệ kinh doanh hoặc mối quan hệ kinh doanh tiềm năng với Chúng Tôi, nếu việc đó cần thiết.
Bạn chỉ có thể sử dụng Ứng dụng và/hoặc Web sau khi bạn đã đăng ký Ứng dụng và/hoặc Web. Sau khi đăng ký thành công, Chúng Tôi sẽ cung cấp cho Bạn một tài khoản cá nhân có thể được truy cập bằng mật khẩu mà Bạn chọn.
Chỉ bạn mới có thể sử dụng tài khoản của riêng Bạn và Bạn cam kết không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản của Bạn. Bạn không được chuyển nhượng hoặc giao tài khoản của Bạn cho bất kỳ bên nào khác. Bạn phải giữ mật khẩu và tài khoản của Bạn và mọi thông tin nhận dạng mà Chúng Tôi cung cấp cho bạn một cách an toàn và bảo mật. Trong trường mật khẩu của Bạn bị tiết lộ, mà điều này gây ra bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép nào đối với tài khoản hoặc danh tính của Bạn, các đơn đặt hàng được tạo từ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép sẽ vẫn được coi là hợp lệ, trừ khi Bạn thông báo cho Chúng Tôi ngay khi phát hiện sự việc.
Bạn cam kết rằng bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng và/hoặc Web và/hoặc Dịch vụ của Chúng Tôi đúng mục đích dự định của nó. Bạn không được lạm dụng hoặc sử dụng Ứng dụng và/hoặc Web và/hoặc Dịch vụ cho các mục đích gian lận hoặc gây ra bất kỳ sự bất tiện nào cho người khác.
Bạn không được phá hoại, chỉnh sửa hoặc sửa đổi Ứng dụng và/hoặc Trang web hoặc cố gắng làm phá hoại, chỉnh hoặc sửa đổi nó trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm nếu Bạn không có thiết bị tương thích hoặc nếu Bạn đã tải xuống sai phiên bản Ứng dụng và/hoặc Web và/hoặc Dịch vụ cho thiết bị của Bạn. Chúng Tôi có quyền cấm Bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng nếu bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Web và/hoặc Dịch vụ với thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc cho các mục đích khác nằm ngoài những mục đích mà Ứng dụng và/hoặc Web và/hoặc Dịch vụ được tạo ra để phục vụ. Bạn cam kết rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng / truy cập dịch vụ mà Bạn được phép sử dụng.
Bạn sẽ giữ bí mật và sẽ không tiết lộ thông tin bạn thu được từ việc sử dụng Ứng dụng và/hoặc Web và/hoặc Dịch vụ.
Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Web và/hoặc Dịch vụ cũng sẽ tuân theo Chính sách bảo mật của Chúng Tôi và có thể được sửa đổi theo thời gian.
3. SỰ ĐẢM BẢO

Chúng Tôi đảm bảo rằng công nghệ mà Chúng Tôi dùng trong quá trình phát triển Ứng dụng và/hoặc Web là của riêng Chúng Tôi và do đó Chúng Tôi có toàn quyền đối với Ứng dụng và/hoặc Web.
Chúng Tôi đảm bảo rằng, nếu không có sự đồng ý của Bạn, Chúng Tôi sẽ không liên hệ trực tiếp với Khách hàng của Bạn hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác để thu hút Khách hàng của Bạn trở thành Khách hàng trực tiếp của Chúng Tôi, do đó, Bạn có quyền và nghĩa vụ với Khách Hàng của Bạn.
4. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

Bạn có nghĩa vụ:

Chấp hành và tuân thủ:
Tất cả quy tắc, chiến lược, chính sách, hướng dẫn, yêu cầu và quy trình từ Chúng Tôi, mà có thể được thay đổi đôi lúc theo thời gian.
Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác, nếu có, và bất kỳ quy tắc áp dụng nào khác theo Luật Việt Nam.
Quảng bá, tiếp thị và bán sản phẩm cho khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng bằng cách đảm bảo rằng tất cả các hành động được thực hiện không vi phạm pháp luật và quy định tại Việt Nam hoặc bất kỳ điều gì có thể hoặc sẽ gây tổn hại đến uy tín của Chúng Tôi;
Thay mặt cho Chúng Tôi:
Thực hiện công việc với sự trung thực và chính trực;
Tuân thủ Luật, quy định và điều khoản hiện hành, Quy tắc ứng xử và hướng dẫn bao gồm cả và đặc biệt là liên quan đến chống tham nhũng, rửa tiền và bảo hiểm, khi thực hiện công việc với các quan chức, đại diện và thành viên của Chính phủ hoặc các công ty và các đơn vị khác có liên quan đến Chính phủ.
Thực hiện công việc với phẩm hạnh tốt và cung cấp thông tin trung thực và chính xác cho khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng.
Đảm bảo dữ liệu và thông tin từ khách hàng về yêu cầu Hợp đồng bảo hiểm và yêu cầu bồi thường bảo hiểm là đúng và xác thực;
Tự gánh chịu mọi chi phí và phí tổn thất trong quá trình Bạn làm việc
Thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm, công việc và chức năng được giao cho Bạn theo thời gian.
5. TIỀN THƯỞNG VÀ ĐIỂM “FUSE POINT”

Bạn sẽ nhận được Tiền thưởng và “Fuse Point” từ Chúng Tôi nếu bạn bán sản phẩm phù hợp với các điều khoản và điều kiện do Chúng Tôi xác định. Chúng tôi có toàn quyền trong việc quy định về cấp Tiền Thường và “Fuse Point” và Chúng Tôi có quyền đưa ra các chính sách và/hoặc thay đổi bất kỳ lúc nào.
Trong trường hợp Bạn qua đời, Tiền thưởng và “Fuse Point” của Bạn sẽ được thanh toán vào tài khoản ngân hàng mà Bạn đã đăng ký với Chúng Tôi, sau khi người đại diện hoặc thành viên gia đình của Bạn rút tiền trong Ứng dụng.
6. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Chúng Tôi chịu trách nhiệm về khả năng vận hành và bảo trì Ứng dụng và Web cũng như chất lượng của Dịch vụ với nỗ lực hợp lý nhất của Chúng Tôi để đảm bảo Ứng dụng, Web và Dịch vụ có thể hỗ trợ Bạn thực hiện các công việc như quy định trong Điều khoản và Điều kiện này.
Chúng Tôi đã thiết lập biện pháp kỹ thuật và bảo mật thích hợp để giữ cho Ứng dụng an toàn và không có vi rút. Tuy nhiên, Chúng Tôi không thể đảm bảo những nguy cơ ngoài khả năng đối với tính bảo mật của cơ sở dữ liệu của Chúng Tôi cũng như không thể đảm bảo rằng thông tin Bạn gửi sẽ không bị chặn khi được truyền đến Chúng Tôi.
Ứng dụng và Web khó tránh khỏi việc có thể bị giới hạn, chậm trễ và các vấn đề khác vốn có trong việc sử dụng Internet và liên lạc điện tử, bao gồm thiết bị Bạn sử dụng bị lỗi, không được kết nối,nằm ngoài vùng phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, không thể hoàn thành đơn hàng, các thiệt hại hoặc mất mát do những vấn đề đó gây ra.
7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng Tôi chịu trách nhiệm về hệ thống kỹ thuật của Ứng dụng và/hoặc Web nếu có ảnh hưởng đến Bạn hoặc nỗ lực của Bạn trong việc thực hiện các nghĩa vụ của Bạn. Bạn hiển nhiên phải bỏ qua trách nhiệm pháp lý, tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh ngoài ý muốn hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến những vấn đề nằm ngoài phạm vi hệ thống kỹ thuật của Chúng Tôi.
Bạn không có quyền đưa ra yêu cầu hoặc khiếu nại về chất lượng Dịch vụ khi sử dụng Ứng dụng và/hoặc Web gây ra bởi chính thiết bị được Bạn sử dụng để vào Ứng dụng và/hoặc Web.
Chúng Tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành động vi phạm hoặc mâu thuẫn với các điều khoản quy định trong hoạt động kinh doanh của Bạn với Chính phủ như đã đề cập tại Điều 4.(3) của Điều khoản và Điều kiện này. Bạn sẽ phải bồi thường cho Chúng Tôi bất kỳ trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, kiện tụng hoặc thiệt hại nào phát sinh từ các hành động đó của Bạn.
8. BỒI THƯỜNG

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý rằng Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo rằng Chúng Tôi, người cấp phép của Chúng Tôi, các công ty liên quan, chi nhánh và nhân viên, giám đốc, luật sư và đối tác của Chúng Tôi tránh khỏi và chống lại sự ảnh hưởng của tất cả và bất kỳ khiếu nại, chi phí thiệt hại, mất mát, trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh (bao gồm phí luật sư) từ hoặc liên quan đến: (a) Việc bạn vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào hoặc bất kỳ điều luật, quy định hiện hành nào, cho dù có được đề cập ở đây hay không ; hoặc (b) Bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba nào khác; hoặc (c) Việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng Ứng dụng và/hoặc Web. Nghĩa vụ bồi thường này sẽ có hiệu lực bất kể hiệu lực của Điều khoản và Điều kiện này cũng như việc bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Web.
9. GIẤY PHÉP

Dựa trên sự tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện của Bạn, chúng tôi cấp quyền tải và cài đặt giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không cấp phép lại một bản sao của Ứng dụng vào một thiết bị di động mà Bạn sở hữu hoặc điều khiển và sử dụng Ứng dụng này chỉ cho các mục đích được quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện.
Bạn không được (i) sao chép, sửa đổi, phóng tác, dịch, tạo ra sản phẩm phái sinh tương tự, phân phối, cấp phép, bán, chuyển nhượng, tuyên truyền công khai, sử dụng công khai, tái sản xuất, truyền, phát trực tuyến, phát sóng, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của Ứng dụng, trừ khi được cho phép rõ ràng theo Điều khoản và Điều kiện này, (ii) cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba Ứng dụng và/hoặc phần mềm trong bất kỳ trường hợp nào; (iii) tạo internet "links" đến Ứng dụng hoặc "frame" hoặc "mirror" bất kỳ phần mềm nào trên bất kỳ máy chủ nào khác hoặc thiết bị không dây hoặc dựa trên internet; (iv) thiết kế đối chiếu hoặc truy cập phần mềm của Chúng Tôi để (a) xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, (b) xây dựng sản phẩm bằng cách sử dụng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự của Ứng dụng hoặc (c) sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng nào, các chức năng hoặc đồ họa của Ứng dụng, (v) khởi chạy một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm nhưng không giới hạn ở trình thu thập dữ liệu web, trình thu thập thông tin web, trình chỉ mục web, bot, vi rút hoặc hoặc bất kỳ chương trình nào có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ mỗi giây hoặc gây gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Ứng dụng, (vi) sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu, ứng dụng tìm kiếm / truy xuất trang web hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động khác để truy xuất, lập chỉ mục, "dữ liệu của tôi", hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc vận hành của Ứng dụng hoặc nội dung của Ứng dụng; (vii) đăng, phân phối hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền khác mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu quyền sở hữu, (viii) xóa mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác có trong Ứng dụng. Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp cho Bạn bởi ngụ ý hoặc theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào do Chúng Tôi hoặc người cấp phép của Chúng Tôi sở hữu hoặc kiểm soát, ngoại trừ các giấy phép và quyền được cấp rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này.
Bạn sẽ (i) không gửi thư rác hoặc các tin nhắn lặp lại hoặc không được yêu cầu mà vi phạm luật hiện hành; (ii) không gửi hoặc lưu trữ tài liệu vi phạm, tục tĩu, đe dọa, bôi nhọ, hoặc bất hợp pháp hoặc bổ sung, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (iii) không gửi tài liệu có chứa vi rút phần mềm, worms, trojan hoặc mã máy tính độc hại khác, tệp, tập lệnh, tác nhân hoặc chương trình; (iv) không can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Ứng dụng hoặc dữ liệu có trong đó; (v) không cố gắng truy cập trái phép vào Ứng dụng hoặc các hệ thống hoặc mạng liên quan của Ứng dụng; (vi) không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; và (vii) không tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể hoặc bị xem như là sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của Chúng Tôi.
Chúng Tôi sẽ có quyền điều tra và truy tố bất kỳ hành vi vi phạm nào ở trên trong phạm vi được Pháp luật hiện hành cho phép. Chúng Tôi có thể phối hợp và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố những người dùng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn thừa nhận rằng Chúng Tôi không có nghĩa vụ giám sát việc Bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng và/hoặc Web, nhưng Chúng Tôi có quyền làm như vậy với mục đích vận hành Ứng dụng và/hoặc Web, để đảm bảo bạn tuân thủ các Điều khoản này và Điều kiện hoặc để tuân thủ luật hiện hành hoặc lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác.
10. CHẤM DỨT

Bạn không có nghĩa vụ phải sử dụng Ứng dụng và có thể chỉ cần chọn ngừng sử dụng Ứng dụng bất kỳ lúc nào bằng cách hủy tài khoản của Bạn và xóa vĩnh viễn Ứng dụng khỏi thiết bị của Bạn. Điều khoản và Điều kiện này sẽ tự động chấm dứt khi Bạn xóa vĩnh viễn Ứng dụng khỏi thiết bị.
Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bằng cách thông báo cho Chúng Tôi về ý định hủy tài khoản của bạn. Chúng Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc chấm dứt hợp đồng trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc.
Khi xem xét các quyền và nghĩa vụ của bạn như được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này, Chúng Tôi có quyền đình chỉ, hạn chế hoặc chấm dứt hợp tác ngay lập tức với Bạn cùng với quyền truy cập của Bạn vào Ứng dụng, nếu Chúng Tôi có đủ cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Bạn đã vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các luật và quy định hiện hành.
11. DIỀU KHOẢN KHÁC

Việc chúng tôi miễn trừ hoặc chịu đựng hoặc việc chúng tôi không yêu cầu xử lý bất kỳ vi phạm điều khoản nào hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào được cấp bởi bản Điều khoản và Điều kiện này hoặc các Luật hiện hành, có thể không được coi là sự miễn trừ đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào sau đó đối với bất kỳ điều khoản của hợp đồng này.
Các Điều khoản và Điều kiện này được soạn thảo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, cả hai phiên bản này sẽ ràng buộc Bạn và Chúng tôi. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Bạn không được chuyển nhượng hoặc giao các quyền của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Chúng Tôi.
Nếu bất kỳ điều khoản nào theo các Điều khoản và Điều kiện này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, toàn bộ hoặc một phần, theo bất kỳ ban hành hoặc quy định của pháp luật nào, thì điều khoản hoặc một phần của nó, ở mức độ đó, sẽ được coi là không tạo thành một phần của Các Điều khoản và Điều kiện nhưng tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thực thi của phần còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh giữa Chúng Tôi và Bạn sẽ được giải quyết một cách hòa nhã và nếu vẫn không thể tìm ra giải pháp, tranh chấp đó phải được đưa ra Quy tắc của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại thành phố Hồ Chí Minh.
Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được điều chỉnh, chỉnh sửa và thay thế theo thời gian. Chúng Tôi có thể thông báo cho Bạn thông qua Ứng dụng và/hoặc email về các sửa đổi và/hoặc các thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi sửa đổi, thay đổi sẽ thể hiện và tạo thành sự chấp thuận của bạn.

Kết nối với chúng tôi qua

Công ty TNHH FUSE ONLINE
Tầng 22 tòa nhà TNR, 180 Nguyễn Công Trứ,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh
Tổng đài CSKH: +842873008803
Email: cs@fuse.com.vn

Đã đăng ký | Mọi bản quyền thuộc về Fuse